Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 1. Artykuł powinien być zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC i przesłany drogą elektroniczną na adres: redakcja.tce@dsw.edu.pl. Wydruk na papierze i zapis na płycie CD nie są konieczne.
 2. Należy użyć pisma Times New Roman. Wielkość pisma:
  – imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12;
  – tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14;
  – śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12;
  – tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12.
 3. Cytaty zapisane kursywą, bez cudzysłowu, dłuższe cytaty  wydzielone z tekstu, odstęp między wierszami 1,0.
 4. Tabele i rysunki ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem lub podpisem:
  – rysunki w postaci elektronicznej powinny być dostarczane w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
  – rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić całość;
  – elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio w pliku tekstowym).
 5. Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Giddens 2010, s. 38).
 6. Tekst należy konstruować w taki sposób, aby liczbę przypisów rozszerzających umieszczanych na dole strony ograniczyć do minimum.
 7. Imiona autorów cytowanych w tekście powinny być skrócone do inicjałów i konsekwentnie podawane w całym tekście.
 8. Bibliografia powinna być sporządzona analogicznie jak we wcześniejszych numerach kwartalnika.
 9. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim. Streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem) mile widziane.
 10. Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 6 miesięcy. W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres oczekiwania może być dłuższy.
 11. Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie są zwracane.
 12. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.