Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są współcześni rodzice, którzy wykazują szczególnego rodzaju uważność wobec kształtowania, formowania, orientowania rozwoju swojego potomstwa. Chodzi tu o tych, którzy w świecie zwielokrotnionych i konkurujących wyborów podejmują decyzje w sposób przemyślany, racjonalny, metodyczny. Zyskują oni miano rodziców refleksyjnych. Wprowadzenie kategorii refleksyjności do rozważań nad współczesnym rodzicielstwem ma otworzyć nową przestrzeń konceptualizacji procesów i zjawisk związanych z realizacją roli rodzica, rozumieniem siebie w tej roli i w relacji z dzieckiem.

Słowa kluczowe

rodzina środowisko edukacyjne refleksyjność uczenie się sprawczość podmiotowość

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ARCHER M., 2007, Making our way through the world, Cambridge University Press, Cambrdige.
 2. ARCHER M., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Nomos, Kraków.
 3. BECK U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. BECK U., GIDDENS A., LASH S., 2009, Modernizacja refleksywna. Polityka tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, PWN, Warszawa.
 5. BÜCHINGER K., 2001, Zur Professionalisierung der Elternrolle, [in:] C. Bier-Fleite (Hrsg.), Familie und öffentliche Erziehung. Aufgaben, Abhängigkeiten und gegenseitige Ansprüche, Leske +Budrich, Opladen, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-663-10036-2_2#page-2 [dostęp: 02.09.2013 r.].
 6. BÜCHNER P., 2006, Der Bildungsort Familie. Grundlagen und Theoriebezüge, [in:] P. Büchner, A. Brake, (Hrsg.), Bildungsort Familie. Transmission von Bildung und Kultur im Alltag von Mehrgenerationenfamilien, Wiesbaden.
 7. DOHN N.B., 2011, On the Epistemological Presuppositions of Reflective Activities, Educational Theory, 6.
 8. DOMECKA M., 2013, Wprowadzenie do polskiego tłumaczenia książki Margaret S. Archer, [w:] M. Archer, Człowieczeństwo, Nomos, Kraków.
 9. DYKE M., FULLER A., 2012, Approaches to reflexivity: navigating educational and career pathways, British Journal of Sociology of Education, 6.
 10. GIDDENS A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. ILLERIS K., 2006, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
 12. JACYNO M., 2013, Anatomia nowoczesnej refleksyjności, Przegląd Socjologii Jakościowej, 3.
 13. KOZŁOWSKI W., MATCZAK E., 2013, Wartości wychowawcze rodziców a aspiracje w stosunku do własnych dzieci, Ruch Pedagogiczny, 1.
 14. LANGE A., XYLÄNDER M. (Hrsg.), 2011, Bildungswelt Familie. Theoretische Rahmung, empirische Befunde und disciplinäre Perspektiven, Juventa, Weinheim, München.
 15. MROZOWICKI A., 2013, Człowieczeństwo: struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer, [w:] M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Nomos, Kraków.
 16. ODROWĄŻ-COATES A., STAŃCZAK J., 2013, Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej, Pedagogika Społeczna, 3.
 17. OSTROUCH-KAMIŃSKA J., 2011, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Impuls, Kraków.
 18. PERKOWSKA-KLEJMAN A., 2012, Refleksyjność jako kategoria edukacyjna, Studia Edukacyjne, 21, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4284/1/studia_eduk_21_s_211-232.pdf [dostęp: 02.11.2013 r.].
 19. PERKOWSKA-KLEJMAN A., 2013, Modele refleksyjnego uczenia się, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1.
 20. PEUCKERT R., 2008, Familienformen im sozialen Wandel, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 21. SCHMIDT-WENZEL A., 2008, Wie Eltern lernen. Eine empirisch qualitative Studie zur innerfamilialen Lernkultur, Verlag Barbara Budrich, Opladen.
 22. SCHÖN D., 1983, The Reflective Practitioner, Basic Book, New York.
 23. SCHREBER D., 2006, Pamiętniki nerwowo chorego, Libron, Kraków.
 24. SEGIET W., 2010, Rodzice inwestujący w przyszłośc swoich dzieci – odkrywanie sensu i znaczenia, [w:] J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. SMEYERS P., 2010, State Intervention and the Technologization and Regulation of Parenting, Educational Theory, 3.
 26. SMITH R., 2010, Total Parenting, Educational Theory, 3.
 27. SMOLIŃSKA-THEISS B., 2008, Lepiej urodzeni – lepiej kształceni, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, GWP, Gdańsk.
 28. SZLENDAK T., 2011, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. SZYMCZAK M. (red.), 1981, Słownik języka polskiego, Warszawa.
 30. VAN GYN G.H., 1996, Reflective Practice: The Needs of Professions and the Promise of Cooperative Education, Journal of Cooperative Education, 2, http://www.ceiainc.org/journal/journal_documents/3131996VanGynReflective.pdf [dostęp: 20.08.2011 r.].
 31. VINCENT C., BALL S.J., 2007, “Making Up” the Middle-Class Child: Families, Activities and Class Dispositions, Sociology, 6.
 32. WRZESIEŃ W., 2007, Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, Nauka, 3, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_307_09_Wrzesien.pdf [dostęp: 20.08.2011 r.].