Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki sprawdzianu wiedzy studentów o tym jakie:
– zdania opisują zależności rzeczywiste a jakie opisują zależności możliwe,
– zdania ze spójnikiem koniunkcji opisują realne zależności,
– zdanie ze spójnikiem implikacji (jeżeli... to...) nie opisuje zależności,
– są różnice między podanymi definicjami,
– metody akceptacji zdań nie są stosowane w nauce.
Żadna studentka ani żaden student nie udzielił poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania testu.

Słowa kluczowe

zależności rzeczywiste zależności możliwe zdania prawdziwe zdania fałszywe zdania ze spójnikiem „i” zdania ze spójnikiem „jeżeli..., to...” zdania analityczne prawdziwe i fałszywe trzy postacie (wersje) definicji

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. AJDUKIEWICZ K., 1960, Język o poznanie. Wybór pism. T. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. CATHCART T., KLEIN D., 2006, Przychodzi Platon do doktora, Filozofia w żartach, przekł. K. Puławski, Media Rodzina, Poznań.
 3. GRODZIŃSKI E., 1986, Myślenie hipotetyczne, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 4. HOCK R.R., 2003, 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, przekł. E. Wojtych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. HAJDUK E., 2004, Sposoby rozwiązywania sporów słownych, [w:] M. Chałubiński, J. Goćkowski, J. Kaczmarek-Murzyniec, A. Woźniak (red.), Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. HAJDUK E., 2011, Wybór zdań o związkach obiektywnych wskaźnikiem intelektualnych kompetencji studentów, [w:] E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Badania panelowe – przykłady realizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 7. HOŁÓWKA T., 1998, Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. KARPIŃSKI J., (1985), Przyczynowość w badaniach socjologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. KMITA J., 1975, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. LENIEWICZ E., 1971, Dyrektywy praktyczne. Konstrukcja i uzasadnienie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Warszawa.
 11. MALEWSKI A., 1964, O zastosowaniach teorii zachowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 12. MAYER R., 2008, Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór, przekł. G. Litwińczuk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. MARCISZEWSKI W. (red.), 1970, Mała encyklopedia logiki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 14. MARCISZEWSKI W., 1994, Sztuka dyskutowania, ALEPH. Warszawa.
 15. NOWAK S., 1985, Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 16. REYKOWSKI J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. SZTOMPKA P., 1973, Teoria i wyjaśnianie. Z metodologicznych problemów socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. SZTOMPKA P., 2003, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 19. TOPOLSKI J., 1973, Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 20. ZALEWSKA D., 2009, Funkcja prognostyczna nauki, [w:] D. Zalewska (red.), Granice poznania przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 21. ZIEMBIŃSKI Z., 1992, Logika praktyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.