Treść głównego artykułu

Abstrakt

Język determinuje ludzkie poznanie, umożliwia wyodrębnianie rzeczy w świecie i sprawia, że wszelkie poznanie świata jest zawsze interpretacją w języku. Pojęcia i terminy wspomagają procesy kształtowania stereotypów myślenia o rzeczywistości i powodują, że w świadomości użytkowników języka obraz świata obiektywnego bywa zdeformowany. W pedagogicznym krajobrazie leksykalnym pojawiają się enklawy pojęciowe wypełnione słowami uznanymi za bezwartościowe w ramach lansowanej ideologii edukacyjnej, terminami, które wypierane są przez bardziej „nowoczesne” oraz tymi, które zostały wyparte przez ich zastępniki, nie równoważące warstwy znaczeniowej, ale przychylnie przyjmowane przez wyznawców doktryny. W artykule pokazany został ten rodzaj enklaw, w których wyznacznikiem przynależności do świata poza nimi jest używanie języka poprawnego politycznie, będącego na usługach obowiązującej ideologii edukacyjnej.

Słowa kluczowe

enklawy pojęciowe/językowe wychowanie ideologia edukacyjna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ARENDT H., 1994, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 2. AUSTIN J.L., 1993, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. BARKER Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 4. CZYSZKIEWICZ R., DURKA W., 2009, Enklawy rynku pracy. Krytyczne uwagi do teorii wykluczenia społecznego, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 5. DRUCKER P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. GOLKA M., 2007, Mała ontologia enklaw, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 7. GOŁDYKA L., MACHAJ I., 2007, Enklawa życia społecznego kategorią pojęciową socjologii. Prolegomena, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe
 8. US, Szczecin.
 9. GRAMZA D., 2009, Enklawa jako indywidualna kompozycja przestrzeni aksjologicznej, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 10. HARTLEY J., 1982, Understanding News (Studies in Culture and Communication), Routledge, London.
 11. JUCHNOWICZ M., 2005, Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 1.
 12. KUNICKA M., 2009, Enklawy w przestrzeni szkolnej. Dystans władzy a zachowania konformistyczne uczniów, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 13. KUNICKA M., 2012, Pogarda dla cnotliwych, czyli co utrudnia rozwój dyspozycji do godziwego postępowania, [w:] I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska (red.), Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Szczecin.
 14. KUNICKA M., 2013, Normy moralne i wartości duchowe jako enklawy systemu społecznego. Dziecko w systemie aksjonormatywnym, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2/62.
 15. LESZCZAK O., 2007, Semiotyka stosunków międzyludzkich: między wolnością a równością, [w:] R. Stefański (red.), Poprawność polityczna – równość czy wolność?, Seria: The Peculiarity of Man, vol. 11, t. 1, Wydawnictwo WZiA AŚ, Toruń–Kielce.
 16. MISES L. von, 2007, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 17. PIEPER J., 1986, Missbrauch der Sprache. Missbrauch der Macht, Schwabenverlag, Ostfildern.
 18. PIRVELI M., RYKIEL Z., 2007, Enklawy i eksklawy społecznej późnej nowoczesności, [w:] L. Gołdyka, I. Machaj (red.), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 19. ROGALSKI E., 2007, Wprowadzenie, [w:] E. Rogalski (red.), Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce, Wydawnictwo NWSP, Białystok.
 20. SALAMUCHA A., 2004, Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, Roczniki Nauk Społecznych KUL, z. 2.
 21. SAUSSURE F. de, 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, PWN, Warszawa.
 22. PIWOCKI P., Rola języka i konstrukcje językowe, www.wiatrak.nl/2239/rola-jezyka-i-konstrukcje-jezykowe (data dostępu: 09.01.2013).
 23. ORLIŃSKI W., Dzień po Halloween, http://wo.blox.pl/2006/10/Dzien-po-Halloween.html (data dostępu: 15.01.2013).