Treść głównego artykułu

Abstrakt

Michel Foucault poddał analizie nie tylko samą etykę troski, ale także techniki siebie, które pozwalają jednostkom ją praktykować. Na tym tle ukazał możliwości rozwoju jednostek w ujęciu osobowym i społecznym. Postępując zgodnie z zasadami etyki troski, osoby z niepełnosprawnością mogą traktować swoją dysfunkcjonalność nie jako nieprzekraczalną barierę, ale jako sytuację, do której na nowo należy dostosować własne potrzeby i sposoby ich realizacji. Ponadto dzięki nim są w stanie w pełni kontrolować realizację owych potrzeb bez względu na napotykane trudności indywidualne i instytucjonalne. Etyka troski zawsze pozostawia bowiem pewien obszar wolności, w obrębie którego podejmowane decyzje zależą wyłącznie od samej jednostki.

Słowa kluczowe

etyka troski techniki siebie wolność samokontrola osoby z niepełnosprawnością Foucault

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BARNES C., MERCER G., 2008, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 2. BEŁZA M., PRYSAK P., 2014, „Upokorzona” codzienność osób niepełnosprawnych”, Parezja, 2.
 3. DOLIŃSKI W., 2013, Społeczne tworzenie niepełnosprawności w kontekście fenomenologicznych założeń badawczych, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4.
 4. DRWIĘGA M., 2012, Troska o siebie a rozwój człowieka, Psychologia Rozwojowa, 1.
 5. FIJAŁKOWSKA B., 2012, Etyka i EBM w fizjoterapii i terapii zajęciowej, Postępy Rehabilitacji, 4.
 6. FOUCAULT M., 1995, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa.
 7. FOUCAULT M., 2000a, Techniki siebie, [w:] M. Foucault, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. FOUCAULT M., 2000b, Czym jest Oświecenie?, [w:] M. Foucault, Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. FOUCAULT M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa.
 10. FOUCAULT M., 2012, Hermeneutyka podmiotu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. FOUCAULT M., 2013, Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków.
 12. GAJDZICA Z. (red.), 2013, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 13. GIERMANOWSKA E., 2015, Niepełnosprawni obywatele i pracownicy. Niedoceniony potencjał zawodowy z perspektywy pracodawców i polityki społecznej, Studia BAS, 2.
 14. HABERMAS J., 2007, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Universitas, Kraków.
 15. HYŻY E., 2009, „Demokracja troski”. Feministyczna etyka w zglobalizowanym świecie, [w:] A. Frątczak (red.), Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 16. KŁOS B., 2015, Systemy orzecznictwa o niezdolności do pracy i orzecznictwo o niepełnosprawności w Polsce, Studia BAS, 2.
 17. KOWALIK S., 2007, Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 18. KUMAR A., 2011, Disability, rehabilitation and social control: A Foucauldian perspective, International Journal of Human Sciences, 8.
 19. KWARCIŃSKI T., 2007, Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej, [w:] K.A. Kłosiński (red.), Unia Europejska. Integracja – Konkurencyjność – Rozwój, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 20. PEZDEK K., 2012, Ontologiczne i aksjologiczne kryteria organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością w filozofii Jürgena Habermasa, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4.
 21. PEZDEK K., 2013, Problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością w filozofii Michela Foucaulta, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1.
 22. PRZYŁUSKA-FISZER A., 2013, Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji etycznej, Wydawnictwo FALL, Kraków.
 23. RASIŃSKI L., 2010, Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 24. SERAFIN T., 2015, Edukacja osób niepełnosprawnych, Studia BAS, 2.
 25. SINGER P., 1997, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 26. SOWA J., 2011, Etyczne aspekty procesu rehabilitacji, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2.
 27. SZAWARSKI Z., 2005, Mądrość i sztuka leczenia, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk.
 28. SZCZUPAŁ B., 2009, Równość wobec prawa jako jeden z warunków realizacji praw człowieka z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność. Półrocznik Naukowy, 1.
 29. WODZIK J., 2012, Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 1.
 30. ZAKRZEWSKA-MANTERYS E., 2010, Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 31. ZIEMIŃSKA R., 2008, Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?, Analiza i Egzystencja, 8.