Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wielowymiarowy model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli w ponowoczesnym świecie, implikowany gwałtownym rozwojem ICT (Information and Communication Technology). Zaprojektowana koncepcja jest efektem analizy literatury uzupełnionej wynikami badań empirycznych − diagnostyczno-korelacyjnych, o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne 1160 nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT. Wyznaczono wartości brzegowe tego modelu (pojęcia-konstrukty „chmura” i „silos”) oraz ich desygnaty dla sześciu warstw obejmujących: technologię, społeczeństwo, ekonomię, wiedzę, kulturę, filozofię (epistemologię, aksjologię). Podjęto próbę dookreślenia środowiska edukacyjnego działalności nauczycieli w dobie technologicznych i cywilizacyjnych przemian.

Słowa kluczowe

kompetencje informacyjne nauczycieli ICT model środowiska edukacyjnego chmura – silos

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BABBIE E., 2004, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. BARON-POLAŃCZYK E., 2011, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 3. BAUMAN Z., 2010, Kultura 2.0, [w:] M. Kuc, Ucieczka od samotności, Rzeczpospolita, nr 284, s. A20.
 4. BENDYK E., ROTKIEWICZ M., 2010, Mózg to żadna tajemnica, Polityka, nr 45.
 5. CLARK A., CHALMERS D.J., 2015, The Extended Mind, http://consc.net/papers/extended.html (dostęp: 24.05.2015).
 6. DRÓŻKA W., 2010, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. Naukowe GWP, Gdańsk.
 7. FERGUSON G.A., TAKANE Y., 2003, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. FRANKFORT-NACHMIAS CH., NACHMIAS D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 9. GNITECKI J., 1996, Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Wyd. WSP, Zielona Góra.
 10. GOBAN-KLAS T., 2004, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. GOŁĘBNIAK B.D., 2004, Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. KWIATKOWSKI S.M., 2012, Pedagogika pracy w świecie innowacyjnej gospodarki, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Warszawa–Bydgoszcz.
 13. MELOSIK Z., 2004, Pedagogika postmodernizmu, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 14. MELOSIK Z., SZKUDLAREK T., 2009, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 15. MELOSIK Z., SZKUDLAREK T., 2010, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 16. MITRA S., 2014, Hole in the Wall experiment, http://www.hole-in-the-wall.com/Beginnings.html (dostęp: 13.06.2014).
 17. NOWACKI T.W., 2005, Tworząca ręka, Studio Wyd. FAMILIA, Warszawa.
 18. PILCH T., BAUMAN T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa.
 19. SCHÖN D.A., 1987, The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton, Basic Books, New York.
 20. SIEMENS G., 2005, Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1). Retrieved January 10, 2008, http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm (dostęp: 24.05.2015).
 21. SIEMENS G., 2012, Konektywizm – Sieci, małe światy, luźne więzi, http://www.eid.edu.pl/publikacje/konektywizm_-_sieci_male_swiaty_lune_wiezi,322.html (dostęp: 25.04.2014).
 22. SIEMIENIECKI B., 2013, Pedagogika kognitywistyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 23. Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. Final Report. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, February 2013.
 24. SZKUDLAREK T., 2004, Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 25. SZKUDLAREK T., ŚLIWERSKI B., 2009, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 26. ŚLIWERSKI B., 2001, Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 27. VON LAKERVELD L., 2014, Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jak zmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli, Wyd. System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny.
 28. WITKOWSKI L., 1995, W stronę ponowoczesnej teorii i praktyki edukacji (inspiracje Baumanowskie), [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.