Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia toczącego się we współczesnej psychologii sporu metodologicznego dotyczącego stosowania metod badawczych. Kontrowersje związane są z opozycją między metodami ilościowymi a metodami jakościowymi. Obszar dyskusji metodologicznej zawiera również pytanie o przedmiot badań w psychologii, w którym odnajdujemy de facto pytanie o koncepcje człowieka. Szczególną rolę w tej dyskusji odgrywa psychologia personalistyczna zorientowana na badanie niepodzielnej całości zawierającej podstawową zasadę unitas multiplex tworzącą osobę. W tak zdefiniowanym przedmiocie psychologii metodologia oparta na parametrach statystycznych (metody ilościowe) nie umożliwia poznania wielowarstwowej rzeczywistości psychicznej osoby, gdyż w tym przypadku zakwestionowana zostaje teza o symetrii wyjaśniania i przewidywania stanowiąca podstawę neopozytywistycznego wzorca nauki.

Słowa kluczowe

impersonalizm personalizm metody ilościowe metody jakościowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BENTON T., CRAIB I., 2003, Filozofia nauk społecznych, Wyd. DSWE, Wrocław.
 2. HARRÉ R., 1998, The Singular Self, Sage Publications, Ltd., London.
 3. JASPERS K., 1932, Philosophie II. Existenzerhellung, Springer, Berlin.
 4. JASPERS K., 1990, Filozofia egzystencji. Wybór pism, PIW, Warszawa.
 5. JONES L., ATKINS P., 2006,Chemia ogólna, PWN, Warszawa.
 6. KREUTZ M., 1949, Podstawy psychologii, Czytelnik, Warszawa.
 7. LAMIELL J.T., 2010, William Stern (1871–1938): A Brief Introduction to His Life and Works, Pabst Science Publishers, Lengerich.
 8. MARCISZEWSKI W. (red.), 1970, Mała encyklopedia logiki, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 9. PALUCHOWSKI W.J., 2010, Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe vs. jakościowe, [w:] Roczniki Psychologiczne, t. XIII, nr 1, Towarzystw Naukowe KUL, Lublin.
 10. STERN W., 1918, Grundgedanken der personalistschen Philosophie, Reuther & Reichard, Berlin.
 11. STERN W., 2007, Psychologia i personalizm, [w:] I. Alechnowicz, Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895–1935, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 12. STRAŚ-ROMANOWSKA M., 1992, Los człowieka jako problem psychologiczny, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. STRAŚ-ROMANOWSKA M., 2000, O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością psychologii, [w:] M. Straś-Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. STRAŚ-ROMANOWSKA M., 2010, Badania ilościowe vs. jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii, [w:] Roczniki Psychologiczne, t. XIII, nr 1, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 15. TAYLOR CH., 1985, Peaceful Coexistence in Psychology, [in:] Ch. Taylor, Human Agency and Language, Philosophical Papers 1, Cambridge University Press.
 16. TWARDOWSKI K., 1997, Psychologia wobec fizjologii i filozofii, [w:] T. Rzepa (red.), Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej, PWN, Warszawa.