Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się wokół autonarracji, służącej rekonstrukcji życia w perspektywie czasu. Ukazanie istoty i znaczenia autonarracji w życiu współczesnego człowieka kieruje dalsze rozważania ku propozycji rozczytania autorskiej techniki narracyjnej nazwanej jako „odkrywanie siebie z powrotem”. Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się temporalnemu biegowi historii życia poprzez snucie autonarracji o samym sobie uwikłanym w codzienność.

Słowa kluczowe

narracja biografia perspektywy czasowe doświadczenia życiowe badacz

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BARTOSZ B., 2000, Metody jakościowe – rodzaje, dylematy i perspektywy, [w:] M. Straś-Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. BAUMAN T., 2006, Badacz jako krytyk, [w:] D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 3. BERGER P., LUCKMAN T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 4. DĄBROWSKI K., 1979, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 5. GRZEGOREK A., 2003, Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie, [w:] K. Krzyżewski (red.), Doświadczenie indywidualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. JAMES W., 1980, The principles of psychology, Dover, New York.
 7. JÓZEFIK B., 2008, Od cybernetycznej matafory rodziny do dialogu i narracji, [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. KEEN S., 2000, Historie, którymi żyjemy, Albo–Albo. Problemy psychologii i kultury, 1.
 9. KONECKI K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 10. KRAWCZYK-BOCIAN A., 2011, Zdarzenia krytyczne w biografii indywidualnej młodych dorosłych, [w:] E. Dubas, W Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. KRAWCZYK-BOCIAN A., 2012, Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schützego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych, Edukacja Dorosłych, 2 (67).
 12. KRAWCZYK-BOCIAN A., 2013, Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 13. KRAWCZYK-BOCIAN A., 2016, Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 14. KRAWCZYK-BOCIAN A., 2019, Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Wydawnictwo
 15. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019.
 16. MAZUREK E., 2017, Choroba przewlekła w biografii w świetle wybranych stanowisk teoretycznych i badań empirycznych, [w:] E. Dubas, A. Gutowska (red.), Czas i miejsce w biografii. Aspekty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. MRÓZ A., 2008, Rozwój osobowy człowiek, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 18. OLEŚ P., 2004, Konstruowanie autonarracji. Refleksja teoretyczna, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i Badania psychologiczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 19. PRAWDA M., 1989, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze, Studia Socjologiczne, 4.
 20. REWERS E., 2004, Więźniowie transkulturowej wyobraźni, [w:] W. Bolecki, R. Nycz (red.), Narracja i tożsamość. Narracje w kulturze, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 21. ROSENTHAL G., 1990, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa.
 22. Słownik wyrazów obcych PWN, 1995, E. Sobol (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. SZTOBRYN S., 2017, Czas historii – czas życia – czas marzeń, polisemiczny walor pojęcia, [w:] E. Dubas, A. Gutowska (red.), Czas i miejsca w biografii. Aspekty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. TEUSZ G., 2002, Logika konstruowania biografii w wywiadzie narracyjnym, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4.
 25. TOKARSKA U., 1994, Konstytuowanie się podmiotu przez narrację, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 11.
 26. TOKARSKA U., 1999, W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 27. TOKARSKA U., 2002, Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako rozumienie świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 28. TRZEBIŃSKI J., 2002, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 29. WOLICKA E., 2010, Narracja i egzystencja. „Droga okrężna” Paula Ricoeura od hermeneutyki do ontoantropologii,
 30. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 31. ZIMBARDO P., BOYD J., 2009, Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.