Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki podejścia interpretatywnego w psychologicznych badaniach jakościowych. Precyzując – chodzi o spójne z modelem teoretycznym prowadzenia badań, analizę oraz interpretację materiałów narracyjnych. Zaproponowana procedura postępowania badawczego jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autorek w stosowaniu metody narracyjnej w interpretatywnym modelu w psychologicznych badaniach jakościowych, opartych na koncepcji M. Straś-Romanowskiej (1992). Postępowanie badawcze zostało przedstawione na przykładzie badania sposobu doświadczania rozwodu.

Słowa kluczowe

badania jakościowe metody narracyjne doświadczenia autobiograficzne rozwód

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ARMSTRONG N., TENNENHOUSE L., 1993, History, Postsrtructuralism, and the Question of Narrative, Narrative, Vol. 1.
 2. AZMITIA M., ITTEL A., RADMACHER K., 2005, Narratives of friendship and self in adolescence, New Directions for Child and Adolescent Development, Vol. 107.
 3. BAL M., 1997, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, University of Toronto, Toronto.
 4. BARTOSZ B., 2004, Ludzie chcą opowiedzieć swoją historię: konstruowanie rzeczywistości w narracji, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 5. BEISERT M., 2000, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 6. BIRD A., REESE E., 2006, Emotional reminiscing and the development of an autobiographical self. Developmental Psychology, Vol. 42.
 7. BRYMAN A., 2006, Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research February, Vol. 6, No. 1.
 8. CHRZĄSTOWSKI S., DE BARBARO B., 2011, Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 9. CIERPKA A., 2002, Tożsamość jednostki wśród rodzinnych narracji, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk.
 10. DOMINICÉ P., 2006, Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 11. DRYLL E., 2008, Analiza tekstu narracji autobiograficznej z wykorzystaniem metod lingwistyki formalnej, [w:] B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 12. GEERTZ C., 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 13. GLÜCK J., BLUCK S., 2007, Looking back across the lifespan: A life story account of the reminiscence bump, Memory & Cognition, Vol. 35.
 14. HABERMAS T., 2007, How to tell a life: The development of the cultural concept of biography across the lifespan, Journal of Cognition and Development, Vol. 8.
 15. HANSON W.E, CRESWELL J.W., CLARK V.L., PETSKA K.S., CRESWELL J.D., 2005, Mixed methods research designs in counseling psychology, Journal of Counseling Psychology, Vol. 52.
 16. KĘPIŃSKI A., 1992, Rytm życia, Saggitarius, Warszawa.
 17. KVALE S., 2010, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa.
 18. ŁAGUNA M., STEMPLEWSKA-ŻAKOWICZ K., 2012, Możliwość łączenia podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach nad osobowością, Przegląd Psychologiczny, t. 55, nr 2.
 19. MAY R., 1989, Psychologia i dylemat ludzki, PAX, Warszawa.
 20. MCADAMS D.P., OLSON B.D., 2010, Personality development: Continuity and change over the life course, Annual Review of Psychology, Vol. 61.
 21. MCLEAN K., PASUPATHI M., PALS J., 2007, Selves creating stories creating selves: A process model of self-development, Personality and Social Psychology Review, Vol. 11.
 22. MELLARD J., 1987, Doing Tropology: Analysis of Narrative Discourse, Urbana, Illianois.
 23. MERRILL N.A., WALSH K., ZAMAN W., FIVUSH R., 2011, Coherence Across Adolescents’ Personal and Intergenerational Narratives. Paper presented in R. Fivush (Chair), Narrative Socialization Across Age, Gender and Generations, symposium at the biennial meeting of the Society for Research on Child Development, Montreal, Canada.
 24. MILLER P.J., 1994, Narrative practices: Their role in socialization and self-construction, [in:] U. Neisser, R. Fivush (eds.), The remembering self: Construction and accuracy in the life narrative, Cambridge University Press, New York, NY.
 25. NELICKI A., 1995, „Metakliniczna” koncepcja osoby V.E. Frankla, [w:] A. Gałdowa (red.), Wybrane koncepcje osobowości, cz. I, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 26. NIGEL J.W., HARRIESB M., WILLIAMSC A.M., 2014, Gaining Control: A New Perspective on the Parenting of Children with AD/HD, Accepted author version posted online: 20 Mar 2014. Published online: 20 Mar. 2014, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780887.2014.902524.
 27. OLEŚ P., 1996, Z problematyki interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem, RW KUL, Lublin.
 28. ONWUEGBUZIE A.J., LEECH N.L., 2005, On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies, International Journal of Social Research Methodology, Vol. 8.
 29. OPOCZYŃSKA-MORASIEWICZ M., 2007, Dialog innych albo inne monologi, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 30. PALUCHOWSKI W.J., 2012, Model mieszanych metod, czyli o przyczynach i skutkach pewnej metodologicznej rewolucji, Przegląd Psychologiczny, t. 55, nr 2.
 31. PASUPATHI M., MANSOUR E., BRUBAKER J.R., 2007, Developing a life story: Constructing relations between self and experience in autobiographical narratives, Human Development, Vol. 50.
 32. PALS J.L., 2006, Authoring a second chance in life: Emotion and transformational processing within narrative identity, Research in Human Development, Vol. 3.
 33. PUNCH F.K., Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage Publications, London.
 34. RICOEUR P., 1985, Egzystencja i hermeneutyka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 35. ROBIN R., 1980, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint Cloud, [w:] M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa.
 36. ROSENTHAL G., 1990, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii.
 37. ROSTOWSKI J., 2009, Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa.
 38. RYDZEWSKI P., 2010, Metody analizy danych w socjologicznych badaniach rozwodów, Roczniki Nauk Społecznych, 2(38).
 39. SAKRAIDA T.J., 2005, Common Themes in the Divorce Transition Experience of Midlife Women, Journal of Divorce & Remarriage, 43(1/2).
 40. SCHUETZE F., 1983, Biographieforschung und narratives Interview, Neue Praxis, 13(3), http://www.ssoar.info/ssoar/files/2009/950/schuetze biographieforschung_und_narratives_interview.pdf
 41. SHAUGHNESSY J.J., ZECHMEISTER E.B., ZECHMEISTER J.S., 2002, Metody badawcze w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 42. SILVERMAN D., 2007, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 43. STRAŚ-ROMANOWSKA M., 1992, Los człowieka jako problem psychologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 44. STRAŚ-ROMANOWSKA M., 2010, Badania ilościowe vs. jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii, Roczniki Psychologiczne, 13, 1.
 45. STRAŚ-ROMANOWSKA M., BARTOSZ B., ŻURKO M. (red.), 2010, Badania narracyjne w psychologii, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa.
 46. STRAŚ-ROMANOWSKA M., BARTOSZ B., ŻURKO M. (red.), 2010a, Psychologia małych i wielkich narracji, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa.
 47. SZLENDAK T., 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 48. SZUSTROWA M., 2005, Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji, [w:] K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny, t. 1, PTP, Warszawa.
 49. SZYMCZYK B., ŻAKOWICZ W., STEMPLEWSKA-ŻAKOWICZ K., 2012, Automatyczna analiza tekstu: polska adaptacja programu LIWC Jamesa Pennebakera, Przegląd Psychologiczny, t. 55, nr 2.
 50. ŚLESZYŃSKI D., 1997, Człowiek w działaniu: analiza empiryczna, fenomenologiczno-egzystencjalna, Trans Humana, Białystok.
 51. TRAFIMOW D., 2014, Considering Quantitative and Qualitative Issues Together, Qualitative Research in Psychology.
 52. TRZEBIŃSKI J., 2002, Autonarracje nadają kształt życiu człowieka, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk.
 53. WŁODAREK J., ZIÓŁKOWSKI M., 1990 (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
 54. WIKLUND-GUSTIN L., 2010, Narrative hermeneutics: in search of narrative data, Scandinavian Journal of Caring Science, Vol. 24.
 55. WIKTOROWICZ R., 2006, Uwarunkowania psychologicznej adaptacji ojca do problemów rozwojowych dziecka. Przegląd literatury, Nowiny Psychologiczne, 3.
 56. YOUNG A.M., STEWART A.J., MINER-RUBINO K., 2001, Women’s perceptions of their own divorces: A developmental perspective, [in:] D.P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich (Eds.) Turns in the road: Narrative studies of lives in transition, American Psychological Association, Washington D.C.
 57. ŻURKO M., 1996, O przydatności metody biograf w psychologii, [w:] M. Straś-Romanowska (red.), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. ŻURKO M., 2004, Rekonstrukcja poczucia tożsamości na podstawie wywiadu autobiograficznego, [w:] E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.