Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje rozważania na temat wymiarów usytuowania badacza w badaniach jakościowych. Wprowadzając do tematu, pokazuje transdyscyplinarny rozwój oraz uwypukla paradygmatyczną różnorodność obecną w wybranym typie badań. W swojej refleksji koncentruje się na trzech wymiarach usytuowania badacza, tj. poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Obecność i aktywność podmiotu poznającego w badaniach może przejawiać się bowiem w zdobywaniu wiedzy, nawiązywaniu interakcji społecznych oraz różnym emocjonalnym zaangażowaniu badacza w podejmowane praktyki. Następnie, autorka analizuje wybrane okresy i fazy badań jakościowych pod względem trzech wyróżnionych wymiarów usytuowania badacza.

Słowa kluczowe

transdyscyplinarny rozwój badań jakościowych poznawczy, społeczny i emocjonalny wymiar usytuowania badacza w badaniach jakościowych okresy i fazy badań jakościowych

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BENTON T., CRAIB I., 2003, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 2. DENZIN N.K., LINCOLN Y.S., 2009, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, przeł. K. Podemski, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. FEYERABEND P.K., 2001, Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, red. nauk. przekładu K. Zamiara, „Siedmioróg”, Wrocław.
 4. FLICK U., 2010, Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek, PWN, Warszawa.
 5. ILLERIS K., 2006, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 6. JAKUBOWSKA-MALICKA L., 2011, Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica.
 7. KACPERCZYK A., 2012, Badacz i jego ciało w procesie zbierania i analizowania danych – na przykładzie badań nad społecznym światem wspinaczki, Przegląd Socjologii Jakościowej, vol. VIII, nr 2.
 8. KAFAR M., 2011, Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. KRASNODĘBSKI Z., 1986, Rozumienie ludzkiego zachowania. Rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 10. KUBINOWSKI D., 2010, Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.
 11. KUHN T.S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, „Fundacja Aletheia”, Warszawa.
 12. LEWOWICKI T., 2006, Szkic do dziejów metodologii pedagogiki, [w:] D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowana humanistycznie, „Impuls”, Kraków.
 13. LINCOLN Y.S., GUBA E.G., 2000, Paradigmatic controversies, and emerging confluences, [in:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research (second ed.), Sage Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi.
 14. MALEWSKI M., 2012, Metodologia badań społecznych – ortodoksja i refleksyjność, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4.
 15. MALEWSKI M., 1998, Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 16. MALINOWSKI B., 1981, Argonauci zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. MILLER N., 2003, Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym, Teraźniejszość – Człowiek – Edukcja, nr 1(21).
 18. NOWAK-DZIEMIANOWICZ M., 2006, Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4(36).
 19. PALKA S., 2006, Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] M. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 20. PIOTROWSKI E., 2010, Psychologiczne uwarunkowania badań pedagogicznych, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.
 21. POPPER K.R., 1993, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. 1. Urok Platona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. PRYSZMONT-CIESIELSKA M., 2009, Podejście auto/biograficzne w badaniach nad edukacją – propozycja metodologiczna, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2.
 23. PRYSZMONT-CIESIELSKA M., 2008, Badacz wobec kultury – o „podróżowaniu”, czyli o badaniu świata społecznego, [w:] W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 24. ROSALDO R., 1989, Culture and truth: The remaking of social analysis, Beacon, Boston.
 25. SMOLIŃSKA-THEISS B., THEISS W., 2010, Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.