Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule została przedstawiona koncepcja edukacji estetycznej R. Shustermana oraz jej konsekwencje dla edukacji estetycznej. Na podstawie filozofii tego neopragmatysty uznano potrzebę zmian zarówno w tej edukacji, jak w edukacji w ogóle. Edukacja ma być oparta na założeniach somaestetyki, a zmiany mają uwzględnić doświadczenie estetyczne i percepcję estetyczną, dzięki czemu człowiek może czerpać przyjemność ze sztuki, a w konsekwencji uznać praktyczny charakter sztuki. Zmiany mają także uwzględnić sztukę popularną i zwrócić uwagę na problem uprawomocnienia tej sztuki w programie nauczania, oraz problem cielesności i dualizmu ciała-umysłu (bodymind). Edukacja estetyczna uwzględniająca koncepcję estetyki R. Shustermana wpłynie na rozwój człowieka, zrozumienie ciała i lepsze kierowanie nim, samokreację oraz może zachęcić do praktykowania filozofii, a nawet prowadzić do sztuki życia opartej na estetycznym modelu życia.

Słowa kluczowe

edukacja estetyczna doświadczenie estetyczne sztuka popularna cielesność problem ciało–umysł somatoestetyka

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. DEWEY J., 1975, Sztuka jako doświadczenie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 2. DZIEMIDOK B., 2011, Czy sens i znaczenie współczesnej sztuki popularnej sprowadza się do jej wartości rozrywkowych?, Estetyka i Krytyka, nr 20.
 3. KANTOR K., 1965, Wychowanie estetyczne i twórczość, [w:] I. Wojnar (red.), Wychowanie przez sztukę, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 4. KOCZANOWICZ D., 2008, Doświadczenie sztuki. Sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 5. RACHOŃ N., 2011, Teoriopoznawcze aspekty doświadczenia estetycznego w filozofii i Johna Deweya, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 4.
 6. READ H., 1965, Sztuka w ogólnym kształtowaniu człowieka, [w:] I. Wojnar (red.), Wychowanie przez sztukę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
 7. SOŚNIAK T., 2001, Sztuka – technika – wartości, Wyd. Śląsk, Katowice.
 8. SHUSTERMAN R., 1998, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. SHUSTERMAN R., 2006, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych − uzasadnienie dla somaestetyki, Journal of Aesthetic Education, nr 1.
 10. SHUSTERMAN R., 2007, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, Alta 2, Wrocław.
 11. SHUSTERMAN R., 2005, Praktyka filozofii, filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, Universitas, Kraków.
 12. SZYSZKOWSKA M., Kilka uwag na temat finalności jako cechy doświadczenia estetycznego w koncepcji J. Deweya, strona Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya, www.deweycenter.uj.edu.pl/Szyszkowska2.pdf [dostęp: 06.12.2012].
 13. WILKOSZEWSKA K., 1991, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii Johna Deweya, Universitas, Kraków.
 14. WOJNAR I., 1982, Estetyczna samowiedza człowieka, PWN, Warszawa.